Nitridace - ARCOR a TENIFER

Díky více než padesátileté zkušenosti v oblasti chemicko-tepelného zpracování je nyní HEF Groupe světovým lídrem v oblasti kapalné iontové nitridace. Různé varianty zpracování, které jsou patentovány a pojmenovány skupinou HEF pod názvy ARCOR, TENIFER, TUFFTRIDE, MELONITE, NUTRIDE nebo QPQ jsou seskupeny pod společný název CLIN (Controled Liquid Ionic Nitrocarburizing).

Procesy CLIN společně s příslušným průmyslovými zařízeními se snadno přizpůsobily různým omezením ze strany životního prostředí a technickým požadavkům a jejich aplikace je neustále vyvíjena v různých oborech průmyslu.

Tyto postupy zpracování se týkají především železných slitin (oceli, litiny, korozivzdorné oceli, atd.) a probíhají při teplotách 500 až 630 °C.

Cílem nitridace technologií CLIN je při heterogenní povrchové reakci, převést do základní kovové slitiny dusík a uhlík, které jsou obsaženy v solné tavenině. Po difuzi dusíku do oceli, jsou na povrchu dvě zřetelné fáze:

  • vrstva nitridů železa (obecně Ɛ-epsilon typ, ale také ƴ-gamma fáze) a nitridů legujících prvků, která se nazývá sloučeninová vrstva (také spojovací - v anglické literatuře compound layer, v německé literatuře Verbindungsschicht; také se objevuje název "bílá vrstva"), která je na povrchu porézní
  • difuzní vrstva, která je pod sloučeninovou vrstvou, v které je dusík přítomen v pevné formě mezi atomy železa a legujících prvků


Materiál získá vysokou tvrdost a dlouhodobou pevnost, což následně zlepšuje odolnost proti opotřebení a odolnost proti únavě.

Tloušťka sloučeninové a difuzní vrstvy závisí jak na použitém základním materiálu, tak na dílčích parametrech technologie CLIN. Nicméně se řádově pohybuje v rozmezí 0 -30 mikrometrů u sloučeninové vrstvy a několik desetin milimetru u difuzní vrstvy.

Abychom kromě uvedených vlastností dosáhli vysoké korozní odolnosti, následuje po nitridaci pasivační stupeň, sestávající ve zpracování v oxidační lázni, kde se na povrchu porézní zóny vytvoří vrstva směsných oxidů železa Fe3O4 a organické antikorozivní impregnace. Tak dojde k vyplnění pórů a výrobek získá na dotek suchý černý povrch.

U geometricky jednoduchých dílců může korozní odolnost dosáhnout přesáhnout 700 hodin v solné komoře a u komplexních dílců může dosáhnout až 400 hodin.

V případě speciálních požadavků na konečnou drsnost je nutné mechanické opracování. Pak se tento proces označuje QP nebo QPQ

Přednosti technolgie CLIN

Zpracování metodou CLIN poskytuje vysokou odolnost proti otěru (abrazivní a adhezivní otěr), která může být spojena s vynikající korozní odolností.

CLIN ve srovnání s tvrdochromem

Další použití je velmi postiženo nařízením EU 348/2013, které zakazuje použití chromu v jeho šestimocné podobě (Cr6+) od září 2017.  Ze všech alternativ tvrdého chromu jsou procesy nitridace a zejména technologie CLIN nejvíce přijatelné.

CLIN v porovnání s plynovou nitridací

Při procesu CLIN je třeba kontrolovat pouze několik málo parametrů: teplotu zpracování, dobu zpracování, chemické složení iontové kapaliny a čistotu lázně. Díky tomu, že jsme schopni tyto parametry zcela řídit, nabízí proces vynikající reprodukovatelnost a rovnoměrnost.

Varianty procesu CLIN

Abychom vyhověli různým požadavkům zákazníků, poskytujeme širokou řadu variant procesu CLIN, které však všechny odpovídají konceptu tzv. evniromental friendly technologií (technologie přátelské životnímu prostředí).  

Zařízení pro proces CLIN

Procesy CLIN jsou flexibilní procesy, které však vyžadují vhodné zařízení. Jednotlivé kroky zpracování jsou prováděny v jedné lince  

Vliv technologie na živnotní prostředí

Díky modernímu zařízení pro zpracování procesem CLIN lze snadno docílit splnění požadavků na pracovní prostředí, které jsou dány místními předpisy jak v rámci EU, tak ve státech mimo EU.