Vliv technologie CLIN na životní prostředí

Technologie CLIN používá karbonitridační (regenerátor a plnící sůl) a pasivační soli, které po zahřátí nad bod tání přecházejí do kapalné fáze.

Tyto soli neobsahují žádný kyanid. Skládají se z alkalických minerálních solí (uhličitany a kyanatany) a proto jejich použití není omezeno nařízením REACH nebo SEVESO.

Díky modernímu zařízení pro zpracování procesem CLIN lze snadno docílit splnění požadavků na pracovní prostředí, které jsou dány místními předpisy jak v rámci EU, tak ve státech mimo EU.

V roce 2011 byla uveřejněna studie ekologického vlivu různých karbonitridačních procesů Universitou v Brémách, která byla podporována Německou radou pro výzkum. Proces CLIN dosáhl v této studii lepších výsledků než plynné procesy.

Tato studie hodnotila ekologický a zdravotní vliv různých karbonitridačních procesů. Vzala v úvahu spotřebovanou energii, emise a vyprodukovaný odpad při roční produkci 1390 tun klikových hřídelí.

Pověst nitridace v solných lázních, která je šířena mnoha konkurenty z oblasti plynných procesů, je proto neodůvodněná a neopodstatněná.

Proces CLIN má dobrou před nimi budoucnost, jak dokazuje náš konstantní růst jak v rámci EU, tak mimo území EU.